top of page

Práce s daty

Práce s daty

Otevřená data

Mapové vizualizace

Projektové dny

Začínáme s daty

určeno pro žáky 1. stupně ZŠ. Tato aktivita slouží jako seznámení s daty a jejich praktickým využitím. Žáci si vyzkouší hledání dat, dále třídění, filtrování, čtení z grafů. Vytvoří si vlastní tabulku, graf a dokáží najít chybu
v datech. Pro lepší pochopení dané problematiky jsme vytvořili vzdělávací materiály(pracovní listy, mapy, svět
v Minecraftu).

Data kolem nás

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
s pojmem otevřená data a jakým způsobem je lze využívat v běžném životě. Máme připravené sady dat, které se vždy týkají kraje a okresu, ve kterém škola sídlí, aby byla data snadněji pochopitelná pro žáky. Složitost je vždy přizpůsobena věku žáků.

Poznej svého souseda

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí se základními informacemi o své obci (počet obyvatel, složení obyvatel, věková stuktura, vybavení obce, aj.), poté porovnají stejné informace o sousední obci. Vše probíhá jak v papírové slepé mapě, tak online. Pro žáky jsou připravené pracovní listy.

Prace s daty DVPP

Kurzy DVPP

Práce s daty

Účastníci kurzu se seznámí s daty a s prací s nimi.
Co to data jsou, jak je poznáme a jak je můžeme využít
a zpracovat. Součástí kurzu bude i diskuse o datech a jejich využití. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci
s úlohami i formování osobnosti žáka.

Výhodou pro učitele je u mnoha úloh měnící se zadání, které umožňuje porovnávat řešení různých žáků. Díky uvedenému lze při výuce využít jednu úlohu opakovaně
s jinými daty, jejich rozvržením apod., protože důležitý je koncept, na kterém úloha stojí. V několika případech byla využita i možnost gradace úloh.

Využití otevřených dat ve výuce

Účastníci se prakticky seznámí s jedním z největších poskytovatelů otevřených dat: Český statistický úřad. Vyzkouší si využít různorodé datové sady napříč předměty(Občanská nauka, Zeměpis, Matematika, Informatika, Veřejná správa a další). Ukázky a zpracovní dat si každý vyzkouší v nástroji Power BI. Bude vedena diskuze nad otevřenými daty, jejich způsobu zpracování, modelování a vizualizace.

Mapy ve vzdělávání

Jak jednoduše vytvořit mapové vizualizace v Power BI Desktop. Účastníci si prakticky vytvoří mapy na úrovni republiky, krajů, okresů až do úrovně jednotlivých obcí. Vyzkouší si kartogram, bod na mapě, jak vytvořit vlastní značku a další. Podrobně se seznámí s datovým portálem: data.maleskoly.info. Součástí kurzu je diskuze na téma využití a tvorba map ve vzdělávání.

bottom of page